Not all my products are shown in the feed

All ticketsNot all my products are shown in the feed
Not all my products are shown in the feed 1Van Nha asked 7 months ago

Hiện tại tôi có hơn 4000 sản phẩm trên web, nhưng khi tôi tạo all Products thì không tạo được. Mỗi lần tạo phải mất thời gian hơn 4 tiếng mặc dù website của tôi được chạy trên VPS như hình. Tôi cảm thấy không hài lòngNot all my products are shown in the feed 2 Not all my products are shown in the feed 2

1 Answers
Not all my products are shown in the feed 4Jahir Chowdhury Staff answered 7 months ago

Xin chào, Chuyển đến Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm> Kiểm soát và đặt (các) Sản phẩm mỗi lô thành 100 hoặc 150. Điều này sẽ tăng tốc thời gian tạo nguồn cấp.

Thực hiện theo tài liệu này: https://rextheme.com/docs/woocommerce-product-feed/options-on-controls-tab/

Hello, Got to Product Feed > Controls and set Product(s) Per Batch to 100 or 150. This will speed up the feed generation time.

Follow this documentation: https://rextheme.com/docs/woocommerce-product-feed/options-on-controls-tab/products-per-batch-batch-processing/