All ticketsNot all my products are shown in the feed
Van Nha asked 2 years ago

Hiện tại tôi có hơn 4000 sản phẩm trên web, nhưng khi tôi tạo all Products thì không tạo được. Mỗi lần tạo phải mất thời gian hơn 4 tiếng mặc dù website của tôi được chạy trên VPS như hình. Tôi cảm thấy không hài lòngNot all my products are shown in the feed 1 Not all my products are shown in the feed 1

1 Answers
Jahir Chowdhury Staff answered 2 years ago

Xin chào, Chuyển đến Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm> Kiểm soát và đặt (các) Sản phẩm mỗi lô thành 100 hoặc 150. Điều này sẽ tăng tốc thời gian tạo nguồn cấp.

Thực hiện theo tài liệu này: https://rextheme.com/docs/woocommerce-product-feed/options-on-controls-tab/

Hello, Got to Product Feed > Controls and set Product(s) Per Batch to 100 or 150. This will speed up the feed generation time.

Follow this documentation: https://rextheme.com/docs/woocommerce-product-feed/options-on-controls-tab/products-per-batch-batch-processing/